Obchodné podmienky

Obchodní podmínky prodeje menstruačních kalíšků LUNACUP a příslušenství

I. Úvodní ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech, provozovaných 333 s.r.o., sídlem Dolní 1, Havlíčkův Brod, IČ: 05748224.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel (maloobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem (z.č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č.634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel (velkoobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.


II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy na menstruační kalíšky


1.   Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách www.menstruacnykalisoluna.sk a www.menstruaciavpohode.sk a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožní vybrat druh, množství, cenu zboží, způsob dodání, platbu a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce, označené prodávajícím jako povinné. Proces objednávky je ukončen vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky ze strany kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a považuje je pro sebe za závazné.

2.   Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále jen kupní smlouva) je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem doručení (zobrazení na monitoru, přijmutí e-mailu) potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky dle bodu II.1 těchto obchodních podmínek výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy.

3.   Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

4.   Pokud kupující zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce nepřevezme, tak je to bráno jako porušení kupní smlouvy a je účtována smluvní pokuta ve výši Kč 300,- a úhrada vynaložených nákladů (poštovné, balné, mzdové náklady).
 

III. Dodací a dopravní podmínky menstruačních kalíšků a příslušenství

1.   Zboží expeduje prodávající v co nejkratším termínu. O termínu doručení je zákazník včas informován.

2.   V případě, že kupující hradí kupní cenu bankovním převodem či složením na účet prodávajícího, zavazuje se prodávající expedovat zboží kupujícímu  v co nejkratším termínu. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího.

3.   Vlastnické právo ke zboží (menstruačnímu kalíšku či příslušenství) přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby:

a) při platbě dobírkou se rozumí zaplacení kupní ceny přepravci

b) při platbě převodem/složením na účet prodávajícího se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet prodávajícího

c) při platbě on-line (platební kartou, PayPal či jinými druhy elektronické platby) se rozumí okamžik připsání kupní ceny na bankovní či jiný účet prodávajícího

d) při platbě v hotovosti se rozumí okamžik zaplacení kupní ceny při převzetí zboží od prodávajícího

4.   Způsob odeslání zboží (menstruačních kalíšků či příslušenství)

a) smluveným dopravcem

c) osobní odběr dle předchozí domluvy

d) vlastní doprava prodávajícím.

5.   Náklady na dodání zboží

Při objednání zboží pro dodávky do České republiky či zahraničí hradí poštovné kupující dle sazby uvedené v objednávce. Zboží je baleno tak, aby bylo chráněno proti poškození.

6.   Kupující má právo odmítnout převzít zboží od přepravce v případě, že je zboží doručeno v poškozeném obalu.
 

IV. Platební podmínky za menstruační kalíšky a příslušenství


Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:

1.   dobírkou

2.   převodem/složením na účet prodávajícího na základě zaslaného potvrzení objednávky

3.   platba v hotovosti – při osobním odběru zboží

4.   on-line platba elektronickou cestou

Způsob platby uvede kupující na objednávce.
 

V. Záruka a reklamace zboží (menstruačního kalíšku a dalšího zboží)

Na prodávané zboží je poskytována smluvní záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců pro vztahy řídící se Občanským zákoníkem či obchodním zákoníkem.

 
Na menstruační kalíšek LUNACUP (bez příslušenství) je poskytována záruka 5 let.

Reklamaci je možné provést zasláním zboží na adresu sídla společnosti uvedeném v bodu I.


O reklamaci musí zákazník předem informovat prodejce a to buď telefonicky nebo zasláním e-mailu či vyplněním kontaktního formuláře s uvedením kontaktních údajů.

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona / podnikatele), může do 14 dnů od doručení zbožív souladu s Občanským zákoníkem (§ 53 a násl.) i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží lze vrátit zasláním na adresu sídla společnosti uvedeném v bodu I.


2. Rozhodnete-li se zákazník pro odstoupení v této lhůtě, musí o tom předem informovat prodejce a to buď telefonicky nebo zasláním e-mailu či vyplněním kontaktního formuláře s uvedením, že odstupuje od kupní smlouvy a uvedením kontaktních údajů.

 

3. Odstoupit od smlouvy lze až po převzetí zboží a od té doby běží 14 denní lhůta na vrácení.

 

4. Zároveň na menstruační kalíšek poskytuje provozovatel prodlouženou lhůtu na vyzkoušení ("garance 100 % spokojenosti"). Pokud kupující není s produktem spokojen, může jej po předchozí dohodě s prodejcem vrátit do 3 měsíců od nákupu a bude mu navrácena plná částka.

 

5. Zrušení objednávky je možné bez sankce, dokud zboží nebylo předáno přepravci. Doporučujeme o zrušení objednávky informovat telefonicky, případně e-mailem či SMS.

Jakmile zboží bylo předáno přepravci, je kupující povinen zboží převzít.


 

VII. Reklamační řád na menstruační kalíšky a příslušenství

Obecné ustanovení
Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen občanský zákoník) a z.č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění je-li kupujícím podnikatel, v souladu s ustanovením z.č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Záruka na menstruační kalíšky
Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle čl. V. těchto obchodních podmínek. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby a dále na běžné opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním nebo nevhodnou údržbou výrobku uvedeném v manuálu.

Reklamaci lze uplatnit doručením zboží na adresu prodávajícího dle bodu I. těchto podmínek..

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
 

VIII. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu prodejce. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách prodejce nebo e-mailové adresy prodejce.

Obchodní sdělení může obsahovat i nabídky třetích stran.


Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2017.

NajVyber.sk Porovnanie cien na Pricemania.sk